Koszyk Infolinia: +48

Trwa przywracanie zawartości po awarii.
Istnieje możliwość zlecenia montażu dla zakupionego u nas kotła! Firma współpracuje z wykwalifikowanymi instalatorami branży grzewczej.

Dotyczy miast: Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Gliwice, Żory, Katowice, Łaziska Śl., Mikołów, Tarnowskie Góry i okolic.
Formularz odstąpienia - SOBIK

Załącznik nr 1

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat: H.A.P. Mirosław Sobik, ul. Chwałowicka 6, 44-200 Rybnik

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia:        ………………………………………………

Data odbioru:               ………………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

  • 1).Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………  

  • 2).Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. 

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

Imię i Nazwisko Kupującego:         ………………………………………………

Adres Kupującego:                 ………………………………………………

                                            ………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………

Data i Podpis Konsumenta

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)